Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

Teklif ile, sağlık personeline karşı, sağlık hizmetinden kaynaklanan nedenlerle yapmaması gereken bir işi yapması veya görev alanı içinde olan bir işi yapmaması için emir veren, baskı yapan, nüfuz icra eden veya hukuka aykırı olarak etkilemeye teşebbüs eden kişilerin üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları ve suçun nitelikli hâllerinde verilen cezanın artırılması öngörülmektedir.

GENEL GEREKÇE
Sağlık çalışanlarına karşı şiddet, çıkarılan yasalara ya da alınan tedbirlere rağmen azalmak yerine her geçen gün daha fazla artarak, ülkemizin önemli kamusal sorunlarından birisi haline gelmiştir. Sağlık çalışanlarının ülkenin her yerinde görevlerini yapmaya çalışırken tehdit, baskı ve şiddet kullanılmasıyla karşı karşıya kaldığı ülkemizde; son olarak Dr. Fikret Hacıosman İstanbul Bahçelievler’de görevi başında hastası tarafından uygulanan silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetmiştir. ,
Sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti artıran unsurlardan birisi, şiddeti uygulayan kişilerin cezalandırılmayacakları ya da önemsenecek bir yaptırımla karşılaşmayacakları düşüncesidir. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete asla hoşgörü gösterilmeyeceği, aksine şiddet suçlarının mutlaka cezalandırılacağı düşüncesinin yerleştirilmesi ve kamu sağlığını bozduğu için de ayrıca cezalandırılacağı düşüncesinin oluşturulması, önleyicilik açısından önemli bir adım olacaktır. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin geldiği yer nedeniyle, Türk Ceza Kanunu’nun birinci maddesinde belirtilen önleyicilik ve koruyuculuk işlevinin sağlanabilmesi için yeni bir düzenleme yapılarak kamu sağlığının korunması amacı ile harekete geçirilmesine çok acil ihtiyaç bulunmaktadır.
Sağlıklı ve güvenli bir hayat herkesin hakkıdır. Bu hak, sağlık çalışanları için de özellikle mesleklerini ifa ettikleri ortamlarda önemlidir. Tehdit, baskı ve şiddet ortamlarında sağlık üretilemez. Sağlık hizmetlerinin gereği gibi yürütülebilmesi ancak sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarında sağlanabilir. İnsan yaşamıyla doğrudan ilişkisi olan sağlık hizmetini verecek kişilerin barışçıl bir çalışma ortamında, alacakları kararlarda ve yapacakları işlemlerde hiçbir baskı ve etki altında kalmadan işlerini yapabilmeleri gerekir. Sağlık çalışanlarının kendilerini güvende hissettikleri bir ortamda, hastaların: da haklarının en iyi şekilde korunabilmesi söz konusudur. Teşhis ve tedavi hizmetlerinin ya da bir diğer deyişle sağlık hizmetlerinin kamusal nitelikte olduğunu göz önünde bulundurursak, sağlık çalışanlarına karşı uygulanan şiddet ya da teşhis ve tedavi hizmetine yapılan müdahale kamuya ve kamu sağlığına yönelik işlenen suçlar kapsamında kabul edilmelidir.
Sağlık alanında şiddetin önlenmesi, hekimlerin, sağlık çalışanlarının sağlığının ve canlarının korunması, iş verimliliğinin sağlanması, sağlık hakkının güvence altına alınması için acil bir suç ve ceza maddesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu amaçla hazırlanan kanun teklifimiz, TCK’nın “Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar” bölümünde, 194*üncü maddesinden sonra gelmek üzere “Sağlık Personeline Karşı Şiddet İçeren Tavır ve Sağlık Hizmetini Kesintiye Uğratma” başlığı ile yeni bir düzenleme getirmeyi amaçlamaktadır.

MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1: Sağlık çalışanlarına karşı şiddetin önlenmesi açısından caydırıcı cezalar getirilmesi amaçlanmıştır.
Madde 2: Yürürlük maddesidir.
Madde 3: Yürütme maddesidir.

TÜRK CEZA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 194 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 194/A maddesi eklenmiştir.
“Sağlık personeline karşı şiddet içeren tavır ve sağlık hizmetini kesintiye uğratma
MADDE 194/A- (1) Sağlık kuruluşlarında çalışan sağlık personeline yerine getirdiği sağlık hizmeti nedeniyle yapmaması gereken bir işi yapması veya yapması gereken bir işi yapmaması için emir veren, baskı yapan, nüfuz icra eden veya her ne suretle olursa olsun hukuka aykırı olarak etkilemeye teşebbüs eden kimseye üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.
(2) Bu Kanunun 125 inci, 106 ncı maddelerinde düzenlenen fiillerin sağlık personeline karşı işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında arttırılır.
(3) Sağlık personeline yöneltilen birinci fıkradaki eylemlerin şiddet içermesi durumunda mezkür ceza yarı oranında artırılır. Bu fikra hükmüne göre verilen cezalarda hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmez ve bu cezalar adli para cezasına çevrilmez.
(4) Şiddetin ölümle sonuçlanması durumundâ, fail ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.
(5) Bu madde gereği yargılanan kişiler hakkında cezada indirim sebepleri uygulanmaz.”
MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

https://www2.tbmm.gov.tr/d27/2/2-1133.pdf