Peyzaj mimarlık bölümü mezunlarının istihdamının artırılmasına ilişkin

Aşağıdaki sorularımın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından Anayasa’nın 98’inci ve İç Tüzüğün 96’ıncı maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından 09.01.2021 tarihinde Mahalli İdareler Sözleşmeli Personel Ücret Tavanlarına ilişkin genelge yayınlanmıştır. İlgili genelgenin eki I ve II sayılı cetvellerinde Peyzaj Mimarı unvanının Mimar, Mühendis kadrosu dışında ihtisas alanı farklı meslek disiplinleriyle (Restoratör, Tekniker, Grafiker, Kaptan, Teknik Ressam, Hidrobiyolog, Pilot, Sanat Tarihçisi, Sosyolog, Ekonomist, Topograf, Teknisyen, Laborant, Ölçü Ayar Memuru, Kütüphaneci, Dekoratör, Desinatör, Heykeltraş, Paleontolog) birlikte değerlendirilerek, alacakları ücretler düşürülmüştür.

Oysa Peyzaj Mimarlığı mesleği, 3458 Sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun’a tabi, mimarlık ve mühendislik ihtisasına sahip bir meslek disiplinidir. Peyzaj Mimarları meslek odasını, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nde Peyzaj Mimarları Odası olarak kurmuştur. Bu sebeple Peyzaj Mimarı unvanının mimar, mühendis kadroları ile aynı özlük haklarına sahip olması gerekmektedir.

09.01.2021 tarihinde Hazine Bakanlığının yayınladığı ilgili genelge hem Peyzaj Mimarlığı meslek disiplinin meslek onurunu zedelemiş, hem de kamuda çalışan yüzlerce Peyzaj Mimarının geçmişte elde ettikleri özlük haklarının ellerinden alınarak mağduriyet yaşamalarına sebep olmuştur. Söz konusu genelgede Peyzaj Mimarı unvanının mimar, mühendis kadroları ile aynı özlük haklarına sahip olarak değiştirilmesi elzemdir. Bu çerçevede;

  1. Şubat 2021 itibariyle kamuda çalışan peyzaj mimarı sayısı kaçtır? Bu sayının illere ve kurumlara göre dağılımı nasıldır?
  2. Şubat 2021 itibariyle özel sektörde istihdam edilen peyzaj mimarı sayısı kaçtır? Bu sayının illere göre dağılımı nasıldır?
  3. Peyzaj mimarlarının işsizlik sorununun giderilmesi için ne gibi somut önlemler alınması düşünülmektedir?
  4. Bahse konu genelgenin olumsuz etki edeceği peyzaj mimarı sayısı kaçtır?
  5. İlgili genelgenin peyzaj mimarlarının özlük haklarına olumsuz etkilerinin tespit edilmesi ve bu olumsuz etkilerin giderilmesi için Peyzaj Mimarı unvanının mimar, mühendis kadroları ile aynı özlük haklarına sahip olarak değiştirilmesi düşünülmekte midir?
  6. Peyzaj mimarlarının çalışma koşulları ve özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin kapsamlı bir çalışma yapılması düşünülmekte midir?

https://www2.tbmm.gov.tr/d27/7/7-40755s.pdf