Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi

Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur.

GENEL GEREKÇE

Sağlık Bakanlığı 2021 Yılı Bütçe Sunum kitapçığında yer alan bilgilere göre Ekim 2020 itibariyle ülkemizde 208 bin 790 uzman tabip, tabip ve diş tabibi görev yapmaktadır. Bu tabiplerin 118 bin 717’si Sağlık Bakanlığı bünyesinde, 42 bin 163’ü üniversiteler bünyesinde hizmet verirken 47 bin 910u özel sağlık kuruluşlarında, muayenelerde vs hizmet vermektedir.

Yine Sağlık Bakanlığı’nca yayınlanan 2019 Sağlık İstatistikleri Yıllığına göre yıllara ve sektörlere göre toplam hekim sayısının dağılımı incelendiğinde, 2002 yılında Sağlık Bakanlığı ve Üniversiteler bünyesinde hizmet veren hekimler toplam hekim sayısının %84.3’ünü oluştururken bu oran 2019 yılında %81.4’e gerilemiş; özel sektörde hizmet veren hekim sayısının toplam hekimler içindeki oranı 2002 yılında %15.7 iken 2019 yılında %18.6ya kadar yükselmiştir. 2015 yılında özel sektörde hizmet veren hekim oranının %21.1’e kadar yükseldiği görülmektedir.

Resmi verilerden de açıkça görülebileceği üzere, sağlıklı bir toplum yapısı için büyük önem taşıyan sağlık hizmetinin sunumunda Sağlık Bakanlığı ve üniversiteler bünyesinde hizmet veren hekimler yanında özel sektörde hizmet veren hekimler de önemli rol oynamaktadır. Ancak kamuoyunda yeşil pasaport olarak bilinen hususi pasaport kullanımı konusunda ne yazık ki hekimler arasında halihazırda bir eşitsizlik söz konusudur.

Kanun teklifi ile üzerinde değişiklik öngörülen 5682 sayılı Pasaport Kanunun 14. Maddesinin A fıkrasının birinci bendinde

Hususî damgalı pasaportlar; birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle Sözleşmeli olarak çalıştırılan Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri, vakıf yükseköğretim kurumlarında görev yapanlardan en az 15 yıl mesleki kıdemi olan öğretim üyeleri ile birinci derece kadro ile emekliliğe hak kazanmış olan belediye başkanlarına; diplomatik pasaport verilmesini gerektiren vazifelerden başka herhangi bir resmi vazife ile veya kendi hesaplarına yabancı ülkelere gittikleri zaman verilir

İlgili hüküm uyarınca Sağlık Bakanlığı ve üniversitelerde sağlık hizmeti sunan hekimler gerekli şartları yerine getirerek hususi damgalı pasaport kullanımına hak kazanabilirken aynı görevi özel sektörde sunan hekimler bu haktan mahrum kalmaktadır.

Oysa gelişen dünyada hekimlerin meslekleri ve branşlarına ilişkin bilgilerini, görüşlerini artırabilmesi, dünyada tıp alanında yaşanan gelişmeleri, buluşları, deneyleri, çalışmaları, ilerlemeleri vs yakından takip edebilmeleri, gerekli durumlarda panel, sempozyum, kongre, eğitim, ortak çalışma, ortak araştırma projeleri gibi bilimsel faaliyet ve etkinliklere katılarak hem kendi tecrübelerini aktarabilmeleri hem de diğer katılımcıların tecrübe ve görüşlerinden faydalanabilmeleri oldukça önemlidir. Hekimlerin mesleki anlamda kendilerini geliştirebilmeleri elbette toplum sağlığına sunacakları faydanın da artacağı manasına gelmektedir.

Tüm bu sayılan neticeler çerçevesinde, özel sektörde hizmet veren hekimlerin de yurtdışına hususi damgalı pasaport ile seyahat edebilmesi elzemdir. Sunulan kanun teklifi bu gerekçe ile Tabip odasına kayıtlı olup en az on yıl kıdemi bulunan hekimlere, hususi damgalı pasaport verilebilir” hükmünü getirmektedir.

PASAPORT KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 15/07/1950 tarih ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun 15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun 14 üncü maddesinin (A) fıkrasına dördüncü paragraftan sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“Tabip odasına kayıtlı olup en az on yıl kıdemi bulunan hekimlere, hususi damgalı pasaport verilebilir. Buna ilişkin usul ve esaslar, Dışişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının olumlu görüşü alınarak İçişleri Bakanlığınca yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

https://www2.tbmm.gov.tr/d27/2/2-3683.pdf